Διεθνείς Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων

Το δικηγορικό μας γραφείο ενεργεί για τους εντολείς του σε ζητήματα εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Διεθνείς εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων είναι αυτές στις οποίες υπάρχει (ή δημιουργείται) κάποια διεθνής διάσταση.

Διεθνής διάσταση σε μια εξαγορά επιχείρησης μπορεί να υφίσταται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν ένας από τους συμβαλλόμενους βρίσκεται στο εξωτερικό ή όταν χρησιμοποιείται κάποιο αλλοδαπό δίκαιο στην σύμβαση εξαγοράς.

Μια ενδοχώρια εξαγορά επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει διεθνή διάσταση με την ίδρυση αλλοδαπής εταιρίας ελληνικών συμφερόντων με σκοπό αυτή να χρησιμοποιηθεί ως SPV (special purchase vehicle) για την εξαγορά μιας ελληνικής επιχείρησης.

Το δικηγορικό γραφείο δραστηριοποιείται στον χώρο των διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων ανεξάρτητα από το αν η εκάστοτε εξαγορά επιχείρησης είναι εκ φύσεως διεθνής ή αν διαλαμβάνει διεθνή χαρακτήρα εξαιτίας των ιδιαίτερων επιχειρηματικών σκοπών των μερών.

Διατελώντας στην πλεονεκτική θέση να συμβουλεύουμε σε νομικά ζητήματα ελληνικού αλλά και αγγλικού εμπορικού δικαίου, είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι να συμβουλεύουμε και να εκπροσωπούμε τους εντολείς μας και σε ζητήματα διεθνών εξαγορών.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481