Εξαγορές Ξενοδοχειακών Μονάδων

Η αγορά και η πώληση μιας ξενοδοχειακής μονάδας αποτελεί ειδική μορφή συναλλαγής που αιωρείται ανάμεσα στην πώληση μιας επιχείρησης και στην πώληση ενός εμπορικού ακινήτου.

Η αγορά ενός ξενοδοχείου δεν μπορεί να θεωρηθεί μια αμιγής πώληση επιχείρησης αφού, στις αγοραπωλησίες ξενοδοχειακών μονάδων, το σπουδαιότερο περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης είναι το ίδιο το ακίνητο από το οποίο ασκείται η ξενοδοχειακή επιχείρηση. Όμως στοιχεία όπως συμβάσεις με ξενοδοχειακούς αντιπροσώπους αλλά και με άλλους ταξιδιωτικούς πράκτορες αποτελούν επίσης σημαντικά περιουσιακά στοιχεία μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Η αγορά ενός ξενοδοχείου έχει τους ίδιους κινδύνους που έχει η αγορά οποιουδήποτε ακινήτου αλλά μαζί με αυτούς συνυπάρχουν και οι κίνδυνοι που επάγεται η αγορά μιας οποιαδήποτε επιχείρησης. Έτσι οι συναλλαγές που αφορούν αγορά ή πώληση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καλούν για εξειδικευμένες γνώσεις του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν στις αγοραπωλησίες επιχειρήσεων.

Οι δικηγόροι μας αντλώντας από την εμπειρία τους σε διάφορους κλάδους δικαίου εκπροσωπούν τους εντολείς τους σε εξαγορές ξενοδοχειακών μονάδων.

Leoforos Aleksandras 57, Athens Greece - Tel: 210 2717137 - Fax: 210 2718481